Skip to main content

Terms and conditions

1. Opće odredbe i uvodne napomene

 1. Ovaj pravilnik određuje osnove i uvjete korištenja usluge OLIVE, kao i osnove i uvjete Pojedinačnih ugovora o najmu Vozila. OLIVE omogućuje registriranom Klijentu najam Vozila putem mobilne aplikacije koja je instalirana na mobilnom uređaju Klijenta.
 2. Uslugu OLIVE pruža tvrtka Olive mobility d.o.o. OIB: 72090156819, registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081486694, sa sjedištem u Šćitarjevo 10, 10410 Velika Gorica u okviru isporuke vozila i upravljanja flotom vozila te platforme za iznajmljivanje vozila.

2. Definicije

 1. Pravilnik – ovaj dokument koji opisuje osnove i uvjete za korištenje OLIVE usluge. Prihvaćanje odredbi Pravilnika i ispunjavanje svih uvjeta koji su navedeni u njemu predstavlja osnovu i uvjet za korištenje Sustava OLIVE, kao i Vozila.
 2. Ugovor – Ugovor Klijenta i Olive mobility d.o.o. koji se odnosi na korištenje Usluge OLIVE na području Hrvatske određuje uzajamna prava i obaveze koje su određene u Pravilniku. Smatra se da je Ugovor koji sadrži odredbe ovog Pravilnika automatski sklopljen u trenutku registracije Klijenta u Sustav OLIVE pod uvjetom da Klijent dostavi izjavu o prihvaćanju Pravilnika na stranici www.olive.hr tijekom postupka registracije Klijenta.
 3. Usluga OLIVE – usluga koja se pruža elektroničkim putem, temelji se na dostupnosti elektroničke platforme od strane Olive mobility d.o.o. sa sjedištem u Velikoj Gorici, u okviru koje Klijenti mogu unajmljivati vozila
 4. Olive mobility – Olive mobility d.o.o. olakšava iznajmljivanje Vozila u okviru Usluge OLIVE putem Sustava OLIVE u Hrvatskoj u okviru danog područja. Olive mobility pruža usluge povezane s uslugom OLIVE i operator je u okviru pružanja usluge OLIVE. Olive mobility d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Velikoj Gorici, OIB: 72090156819, Šćitarjevo 10, 10410 Velika Gorica, registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081486694, Kontaktni podaci: telefon +38598739968, e-pošta: info@olive.hr. Detaljne informacije o Olive mobility d.o.o. mogu se pronaći na stranici www.olive.hr
 5. Pojedinačan ugovor o najmu Vozila – ugovor sklopljen između Klijenta i Olive mobility za vrijeme najma Vozila, određuje uzajamna prava i obaveze sukladno sadržaju Pravilnika, sklopljena posredstvom Usluge OLIVE u okviru Sustava OLIVE.
 6. Sustav OLIVE – pokrenut od strane Olive mobility, sustav posredovanja u najmu Vozila, uključujući softver koji omogućuje najam Vozila.
 7. Mobilna aplikacija – aplikacija koja omogućuje pristup najmu Vozila, dostupna na mobilnim uređajima s operativnim sustavom Android, iOS te putem internetskog preglednika na telefonu.
 8. Vozilo – vozilo koje je opremljeno telemetričkim uređajem i koje se može iznajmiti posredstvom Sustava OLIVE. Vozilo ima dodatnu opremu: držač telefona, prtljažnik, kacigu.
 9. Klijent – korisnik Sustava OLIVE koji je prihvatio Pravilnik i Izvršio registraciju.
 10. Vrijeme najma – vrijeme od trenutka najma Vozila do njegovog povratka na propisan način opisan u Pravilniku.
 11. Područje pružanja usluga – područje na kojem je moguć najam i povrat Vozila bez dodatnih troškova. Granice područja pružanja usluga su određene na internetskoj stranici https://olive.hr te u mobilnoj aplikaciji..
 12. Cjenik – cjenik usluga i naknada Sustava OLIVE je sastavni dio Ugovora. Cjenik je dostupan na internetskoj stranici https://olive.hr
 13. Pretplatnički račun – osobni račun Klijenta u Sustavu OLIVE, na kojem se ostvaruju transakcije odobravanja i terećenja za korištenje usluga koje nudi Sustav OLIVE sukladno Cjeniku i Cjeniku dodatnih nadoknada.
 14. Područje – grad, mjesto, luka, kamp određen u Pravilniku i označen na mapi kao područje pružanja usluga, na kojem Olive mobility isporučuje vozila za najam u okviru Sustava OLIVE.

3. Opći uvjeti korištenja OLIVE

 1. Uvjeti za korištenje Usluga OLIVE od strane Klijenata su:
  1. status fizičke osobe,
  2. navršenih 18 godina,
  3. posjedovanje važeće vozačke dozvole barem kategorije AM ili više (potrebna dozvola za upravljanje mopedom),
  4. posjedovanje vozačke dozvole koja je priznata u Hrvatskoj, drugim državama Europske unije, Švicarske, Lihtenštajna, Norveške, Islanda ili priznato kao međunarodna vozačka dozvola u kombinaciji s nacionalnom vozačkom dozvolom, ako dopušta vožnju u Hrvatskoj,
  5. davanje traženih osobnih podataka prilikom registracije,
  6. prihvaćanje uvjeta određenih u Pravilniku.
 2. Olive mobility iznajmljuje Klijentu Vozilo pod uvjetima koji su određeni u Pravilniku na temelju Pojedinačnog ugovora o najmu Vozila.

5. Odgovornost i obaveze

 1. Prava i obaveze te odgovornost Olive mobility
  1. Olive mobility nije obavezan pružiti Mobilnu aplikaciju za sve mobilne uređaje. Podržani uređaji rade na sustavu Android i iOS.
  2. Olive mobility zadržava pravo na izmjenu tehničkih funkcija i sadržaja Mobilne aplikacije koje ne utječu na uvjete Ugovora koji je sklopljen s Klijentom.
  3. Olive mobility će nastojati osigurati da tehničko stanje Vozila omogući njihovo pravilno korištenje.,
  4. Olive mobility ne odgovara za štetu koja je nastala zbog Klijenta zbog neizvršavanja ili nepravilne izvedbe Pojedinačnog ugovora obzirom na tehničko stanje Vozila, njegov kvar, nedostatak nadoplate ili nedovoljnu napunjenost baterije.
 2. Obaveze Klijenta:
  1. Klijent je odgovoran za korištenje Vozila sukladno odgovarajućim pravnim propisima, njegovoj namjeni i uvjetima Pravilnika.
  2. Klijent je jedina osoba koja može voziti (upravljati) Vozilo. On ne može davati Vozilo na vožnju (upravljanje) drugim osobama.
  3. Klijent se obvezuje vratiti Vozilo tehnički ispravno, u onom istom stanju kao i u trenutku iznajmljivanja, s pravom na znakove normalne upotrebe stvari. Klijent snosi odgovornost za posljedice događaja koji proizlaze zbog njegovog kršenja obvezujućeg zakona za vrijeme korištenja Vozila.
  4. Klijent je odgovoran za Vozilo od trenutka najma do trenutka vraćanja Vozila sukladno Pravilniku. Prije svega, Klijent je obavezan poduzeti odgovarajuće radnje kako bi se spriječile šteta i krađa iznajmljenog Vozila, nastale od trenutka najma Vozila do trenutka njegova povratka.
  5. Sva šteta treba se prijaviti telefonski, e-poštom ili putem obrasca za prijavu u aplikaciji direktno Olive mobility-u. U slučaju bilo kakve štete koja onemogućuje daljnju vožnju, Klijent je obavezan zadržati se i telefonski obavijestiti Olive mobility (+38598739968).
  6. U slučaju da za vrijeme najma Vozilo podlegne nesreći, krađi, požaru ili oštećenju (uključujući uzrokovanom životinjama), Klijent je obavezan odmah kontaktirati odgovarajuće javne službe (Vatrogasce, policiju itd.) te zaposlenike Olive mobility-a (+38598739968). Policija/Vatrogasci moraju biti obaviješteni, da je Vozilo koje je sudjelovalo u nesreći na električni pogon.
  7. Klijent je obavezan obavijestiti Olive mobility u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte (na adresu info@olive.hr) o svim detaljima nezgode u roku 2 dana od trenutka nastanka nezgode.
  8. Vozilo ima policu osiguranja od automobilske odgovornosti.
  9. Zabranjuje se korištenje Vozila osobama koje su pod utjecajem alkohola, drugih opojnih sredstava, psihotropnih tvari ili zamjenskih lijekova u smislu odredbi o zloupotrebi droga, jakih antialergijskih lijekova ili drugih lijekova zbog kojih je zabranjeno po definiciji ili se preporuča odustajanje od upravljanja vozilima.
  10. Zabranjuje se korištenje Vozila za off-road vožnju, skokove, kaskaderske trikove, događaje povezane s moto-sportovima, svih vrsta utrka, cestovnih testova, učenja vožnje ili za komercijalni prijevoz te korištenje Vozila za vuču ili guranje bilo čega bez prethodnog pristanka Olive mobility.
  11. Zabranjuje se prevoženje predmeta ili tvari, čije stanje, veličina, oblik, ili težina mogu utjecati na sigurnost na cesti.
  12. Zabranjuje se prevoženje lakozapaljivih, otrovnih ili drugih opasnih tvari.
  13. Zabranjuje se korištenje Vozila u nezakonite svrhe.
  14. Zabranjuje se prevoženje djece koja nisu navršila 12 godina.
  15. Zabranjuje se putovanje Vozilom u inozemstvo.
  16. Zabranjuje se korištenje Vozila na način suprotan načelima cestovnog prometa.
  17. Korištenje Vozila na način koji nije u skladu sa zakonom ili Pravilnikom ovlašćuje Olive mobility na otkazivanje Ugovora s Klijentom, uključujući, na otkazivanje Pojedinačnog ugovora o najmu Vozila.
  18. Klijent snosi odgovornost te se obvezuje na pokriće svih kazni i javnopravnih pristojbi koje je Klijent dobio u svezi s njegovim korištenjem Vozila.
  19. U slučaju nesreće/nezgode izvan označenog Područja pružanja usluge, Klijent će biti obavezan za popravak štete po općim načelima.
  20. Klijent odgovara za štete nastale njegovim djelovanjem zbog neispunjavanja ili nepravilnog izvršavanja odredaba Pravilnika. Klijent odgovara za štete prouzročene trećim osobama po općim načelima.
  21. Zabranjuje se samostalno izvršavanje bilo kakvih popravaka, izmjena, zamjena dijelova u Vozilu.
  22. U slučaju sudara zbog krivnje Klijenta, u svrhu ispravnog izvršenja isplate osiguranja od automobilske odgovornosti (AO) Olive mobility potrebno je pozvati Policiju na mjesto nezgode.
  23. U slučaju dokazanih šteta proizašlih zbog nepravilnog korištenja Vozila zbog razloga koji se mogu pripisati Klijentu, Olive mobility ima pravo tražiti od Klijenta nadoknadu štete dijelom ili u cijelosti sukladno važećim pravnim propisima. Približnu visinu štete ovisno o određenom događaju zorno prikazuje sljedeća tablica:
R. br. Nezgoda Približna visina štete
1 Gubitak / zametanje kacige 80€
2 Trošak limarsko-lakirerskih popravaka te zamjenskih dijelova i opreme, u slučaju kada je popravak pokriven odgovornošću Klijenta. Trošak usluge popravka i dijelova ali ne više od 300€
3 Trošak popravka Vozila u slučaju kada je Klijent vozio Vozilo pod utjecajem alkohola i drugih opojnih sredstava Sav trošak popravka uzimajući u obzir prijevoz vozila i moguće sudske troškove
4 Parkiranje / povrat Vozila na nepravilan način, na nedozvoljenom mjestu, izvan zone 40€ trošak premještanja vozila + trošak mogućeg upravnog postupka (kazna)
5 Trošak prijevoza Vozila do administrativnih granica Područja pružanja usluga, u slučaju prestanka najma izvan određenog Područja pružanja usluga 40€ trošak prijevoza + uračunato vrijeme najma.
6 Vrijednost vozila 3800€ (s PDV-om)

6. Registracija/Sklapanje ugovora

 1. Uvjet koji je nužan za korištenje Sustava OLIVE je registracija Klijenta te pozitivna provjera osobnih isprava od strane Olive mobility. Pozitivna provjera osobnih isprava od strane Olive mobility uvjet je za mogućnost sklapanja Pojedinačnih ugovora o najmu Vozila.
  1. Registracija se provodi pomoću mobilne aplikacije te na internetskom portalu koji se nalazi na adresi https://olive.hr putem ispunjavanja obrasca koji je tamo dostupan i postupanjem sukladno obavijestima koje se pojavljuju za vrijeme registracije. Podaci koje treba dati tijekom registracije:
   1. E-pošta
   2. Ime
   3. Prezime
   4. Broj telefona
   5. Datum rođenja
 2. U sljedećem koraku Korisnik omogućuje preuzimanje dokumenta koji ga ovlašćuje za vožnju vozila u sustavu OLIVE
 3. Prema želji, korisnik može zatražiti R1 račun.
 4. Unos Naknade za aktivaciju pomoću platne kartice uz mogućnost spremanja kako bi imali mogućnost kasnijeg vršenja plaćanja za korištenje Vozila bez neophodnosti davanja punih podataka o platnoj kartici (plaćanja jednim klikom).
 5. Provjera i aktivacija računa mogu se odvijati na sljedeće načine:
  1. putem skeniranja ili slike vozačke dozvole/u sustavu OLIVE (opcija „Pravni Dokumenti”)
  2. osobno u uredu i mjestima za potvrdu identiteta koje je naznačio Olive mobility,
  3. slanjem na e-poštu: info@olive.hr skena/slike vozačke dozvole/ (obje strane).
 6. Nije dozvoljen prijenos telefona Klijenta s pristupom Mobilnoj aplikaciji ili slanje privatnih podataka o logiranju (login i lozinka) trećim osobama.
 7. Uvjet za registraciju je davanje pravih podataka, prihvaćanje uvjeta određenih Pravilnikom i davanje suglasnosti za obradu osobnih podataka u skladu s zakonom kako bi se izvršio Ugovor. Administrator osobnih podataka je Olive mobility d.o.o. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali je nužno za korištenje Sustava OLIVE. Ne pružanje osobnih podataka onemogućuje korištenje Sustava OLIVE. Obavijesti o sigurnosti osobnih podataka su dostupne u Politici o privatnosti, na adresi: https://olive.hr/privacy-policy
 8. Klijenti trebaju obavijestiti Olive mobility pisanim putem ili putem e-pošte (info@olive.hr) o promjeni podataka (osobito adresi e-pošte, broju mobilnog telefona, detaljima plaćanja, gubitku dopuštenja za upravljanje motornim vozilima). U slučaju ne ažuriranja unesenih podataka, račun Klijenta može biti blokiran.
 9. Osobni podaci se obrađuju isključivo za potrebe djelovanja Sustava OLIVE i mogu biti dostupni drugim subjektima koji surađuju s Olive mobility isključivo u okviru važećih pravnih propisa, u svrhu pružanja usluge OLIVE te sklapanja i ostvarivanja Pojedinačnog ugovora o najmu Vozila.
 10. Sukladno čl. 6 st. 1 Odredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27 travnja 2016 . o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Olive mobility imaju pravo slati Klijentima e-poštom obavijesti koje sadržavaju obavijesti o novostima i akcijama koje se provode kao direktan marketing vlastitih usluga.
 11. Klijent se, osim toga, može složiti sa slanjem promotivnih materijala koji se odnose na usluge koje pruža Olive mobility putem sms-a i/ili, elektroničke pošte, uključujući u okviru Sustava OLIVE, kao i anonimnih anketa koje se šalju putem elektroničke pošte ili su dostupne izravno u Sustavu OLIVE, a služe za prikupljanje demografskih i profilnih podataka od Klijenata OLIVE. Ti podaci će se koristiti za istraživanje sklonosti Klijenata i prilagođavanje ponuda Olive mobility njihovim očekivanjima, kao i za statističke analize i stvaranje kolektivne slike Klijenata koja će se prenositi marketinškim partnerima Olive mobility. Dobivanje promotivnih materijala i objavljivanje gore navedenih podataka je uvijek dobrovoljno, a Klijent u svakom trenutku može odustati od dobivanja promotivnih materijala ili anketa.
 12. Sadržaj pojedinih Pojedinačnih ugovora o najmu Vozila je dostupan isključivo stranama Pojedinačnog ugovora o najmu Vozila. Svaki Klijent koji je izvršio proceduru registracije, nakon prijave u sustav, ima pristup svim svojim Pojedinačnim ugovorima o najmu za vrijeme njihova čuvanja u informatičkom sustavu. Podaci Klijenta koji se odnose na pojedine Pojedinačne ugovore o najmu se čuvaju u informatičkom sustavu Sustava OLIVE. Ako ne postoje zaostale naknade za korištenje Vozila, podaci se brišu odmah nakon što Klijent zatraži njihovo brisanje. U slučaju podnošenja reklamacije ti se podaci čuvaju do završetka reklamacijskog postupka i mogućeg postupka izazvanog time, potraživanje Klijenta se razmatra u dokazne svrhe, ne duže od 6 godina od dana odgovora na reklamaciju. U slučaju obavijesti u tom roku (npr. naknada, nadoknada štete) – podaci se obrađuju za vrijeme određivanja moguće odgovornosti Olive mobility/Klijenta i izvršenja odluke donesene u slučaju.
 13. Osobni podaci se obrađuju, čuvaju i osiguravaju sukladno načelima određenima prema važećim pravnim propisima, uključujući u skladu sa zahtjevima Odredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27 travnja 2016 . o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.
 14. Administrator osobnih podataka – Olive mobility – se obvezuje na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka i njihovog neobjavljivanja drugim subjektima u svrhu drugačiju nego što je realizacija sklopljenog ugovora, jedino  ako ga Klijent izrazito za to ovlasti, ili takvo odobrenje proizađe iz pravnih propisa. Ta obaveza ostaje na snazi nakon prestanka pravnih odnosa koji obvezuju Klijenta s Olive mobility.
 15. Kako bi prilagodili sadržaj i usluge osobnim potrebama i interesima Klijenata, Olive mobility koriste tzv. kolačiće, tj. informacije koje bilježi server poslužitelja stranice na računalu Klijenta koje server može očitati prilikom svakog spajanja s tog računala. Kolačići pružaju statističke podatke o prometu Klijenata i njihovom korištenju pojedinih stranica Sustava OLIVE i omogućuju učinkovito pružanje usluga. Klijent u svakom trenutku ima mogućnost isključivanja opcije prihvaćanja kolačića u svom pregledniku, to ipak može uzrokovati poteškoće, a čak i onemogućiti korištenje Sustava OLIVE.

7. Najam

 1. Najam Vozila tj. sklapanje Pojedinačnog ugovora o najmu Vozila je moguć kada Klijent ima aktivan račun u Sustavu OLIVE. Pod aktivnim statusom računa se podrazumijeva:
  1. Aktiviranje računa korisnika na temelju ispravnih i potvrđenih dokumenata datih sustavu, koji potvrđuju pravo na upravljanje Vozilima OLIVE.
  2. Opcionalno definiranje platne kartice kao oblika plaćanja s mogućnošću terećenja, s koje se sredstva automatski skidaju.
 2. U svrhu najma Vozila, Klijent pokreće Mobilnu aplikaciju i postupa u skladu s prikazanim informacijama.
 3. Pokretanje Vozila je jednako sklapanju Pojedinačnog ugovora o najmu Vozila s Olive mobility.
 4. Strankom u Pojedinačnom ugovoru o najmu Vozila je Olive mobility d.o.o., koji djeluje u Sustavu OLIVE na određenom Području sukladno Pravilniku.
 5. Prije početka vožnje, Klijent se treba uvjeriti da je Vozilo prikladno za vožnju obzirom na uvjete koji vladaju na cesti, prije svega provjerom stanja guma i kočnica. Ako Vozilo nije prikladno za uvjete na cesti, Vozilo se ne smije koristiti. Vidljiva oštećenja moraju biti uspoređena s popisom oštećenja opisanih u Mobilnoj aplikaciji. Novo dijagnosticirana oštećenja treba javiti Olive mobility putem mobilne aplikacije, e-poštom ili telefonski (tel. +38598739968) prije početka vožnje. Osim oštećenja koja su već javljena Olive mobility Vozilo se smatra vizualno i tehnički ispravno sve dok Klijent ne prijavi nova oštećenja.
 6. Ako se za vrijeme najma utvrde bilo kakvi nedostaci na Vozilu, Klijent je obavezan odmah prijaviti problem Olive mobility-u i parkirati Vozilo na najbližem dozvoljenom mjestu. Najam i korištenje neispravnog Vozila od strane Klijenta može imati za posljedicu njegovu odgovornost za nedostatke ili štetu koja bi mogla proizaći iz toga.
 7. Klijenti ne mogu obavljati popravke ili izmjene na Vozilu i nemaju pristup uređajima i bateriji koji su instalirani u Vozilu.
 8. Preporuča se da Klijent tijekom najma ima mobilni telefon koji može upućivati pozive kako bi mogao kontaktirati Olive mobility.
 9. Na molbu Olive mobility-a Klijent treba dati točno mjesto iznajmljenog Vozila u svakom trenutku kako bi omogućio inspekciju Vozila.
 10. Klijenti koji se nalaze izvan Područja pružanja usluga mogu koristiti Vozilo, međutim tada nije moguć povrat Vozila i završetak najma. Povrat se mora odvijati na Području pružanja usluge.
 11. Prtljažnik na stražnjem dijelu Vozila je prikladan isključivo za prijevoz laganih predmeta. Kako bi se očuvala sigurnost te zbog straha od uništenja Vozila, nije dopušteno tamo stavljati nikakve teške stvari. Maksimalna težina tereta u prtljažniku ne može prelaziti 3 kg. Predmeti koji se stavljaju u prtljažnik ne smiju uzrokovati njegovo neispravno zatvaranje, također ne smiju sadržavati ikakve oštre rubove. Olive mobility ne snosi odgovornost za oštećenje ili gubitak robe koja se prevozi u prtljažniku ili predmeta koji su prevoženi u neskladu s Pravilnikom.

8. Vrste najma

 1. Klijent je u svezi sa sklopljenim Pojedinačnim ugovorom o najmu Vozila, obavezan platiti za korištenje Vozila u sklopu jednog od dva obračunska modela:
  1. Naknada po minuti najma.
  2. Naknada na temelju pretplatničkog paketa

9. Rezervacija

 1. Klijenti imaju pravo na rezervaciju dostupnih Vozila. Ta opcija je dostupna u Mobilnoj aplikaciji.
 2. Rezervacija vrijedi 10 minuta. Ako vozilo ne bude unajmljeno (tj. ne bude sklopljen Pojedinačan ugovor o najmu) u roku od 10 minuta, rezervacija se poništava, a Vozilo će biti ponovno dostupno za korištenje drugim Klijentima.
 3. Klijenti mogu poništiti rezervaciju u roku od 10 minuta putem Mobilne aplikacije bez ikakvih dodatnih naknada.
 4. Klijent može produžiti rezervaciju u obliku platne pauze, tj. dodati vozilo na svoj račun, bez stvarnog pokretanja vozila. Naknada za platnu pauzu je obračunata u skladu sa cjenikom.
 5. Prva rezervacija tijekom jednog sata (računajući od završetka prve rezervacije) je besplatna.

10. Parking

 1. Klijent je obavezan parkirati Vozilo na ispravan način (tj. postavljanjem skutera na središnje nogare, spremanje kacige na za to predviđeno mjesto, zatvaranje prtljažnika) i u skladu s propisima Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
 2. Parkiranje Vozila je moguće samo na javnom parkiralištu (uključujući također javna parkirališta koja se plaćaju, označena kao područja na kojem se plaća parkiranje) te na mjestima na kojem je dozvoljeno parkiranje vozila.
 3. Parkiranje na mjestima za parkiranje osoba s invaliditetom, mjestima s određenim vremenom zaustavljanja, ograničenjima koja se odnose na parkiranje, mjestima za parkiranje taxi vozila i privatnih parkirnih mjesta (npr. garažama, parkirnim mjestima kod supermarketa ili na drugim parkirnim mjestima za posebnu uporabu) nije dozvoljeno.
 4. U slučaju parkiranja Vozila na način koji nije u skladu dolje navedenim Pravilnikom i pravnim propisima, Klijent može snositi pravnu odgovornost u skladu s opće obvezujućim pravnim propisima.

11. Povrat

 1. Klijent je obavezan vratiti Vozilo na ispravan način.
 2. Povrat Vozila se smatra za ispravan ako:
  1. je Vozilo ostavljeno sukladno propisima Zakona o sigurnosti prometa na cestama,
  2. je Vozilo parkirano na mjestu koje je dostupno u Području pružanja usluga koje naznačio Olive mobility,
  3. je Vozilo postavljeno na središnjoj nogari,
  4. su kacige odložene na za to određenom mjestu,
  5. su pretinac i prtljažnik zatvoreni,
  6. doseg mobilne mreže dostupan na području gdje je vozilo vraćeno.
 3. Predmete koji pripadaju Olive mobility-u i nalaze se u Vozilu, Klijent ne može ukloniti ili izbaciti za vrijeme trajanja i nakon završetka najma.
 4. Klijent se treba uvjeriti da je Vozilo nakon povrata fizički dostupno drugim registriranim Klijentima Sustava OLIVE (tj. nije zatvoreno iza ograde, prepreke, itd.)
 5. Klijent je dužan, po zahtjevu mobilne aplikacije OLIVE, fotografirati parkirano vozilo na način da se vidi kompletno vozilo, te položaj i mjesto na kojem je vozilo parkirano.
 6. Nakon odabira opcije Završetka najma u mobilnoj aplikaciji i kad je Vozilo vraćeno u skladu s gore opisanim načelima,
  Pojedinačan ugovor o najmu između stranaka je završen.

12. Vrijeme trajanja najma

 1. Vrijeme korištenja Vozila od strane Klijenta je ograničeno razinom napunjenosti baterije unajmljenog Vozila.
 2. Nakon pokretanja Vozila u mobilnoj aplikaciji, Klijent ima 3 besplatne minute za pripremu za putovanje.
 3. Sve dok baterija Vozila ima odgovarajuću razinu napunjenosti za vožnju (najmanje 5 kilometara udaljenosti), Klijent može koristiti ili prekinuti koristiti Vozilo. Kada se baterija Vozila isprazni (raspon baterije dosiže do vrijednosti manje od 5 kilometara, Klijent treba vratiti Vozilo u skladu s uvjetima koji su opisani u ovom Pravilniku.
 4. Razina napunjenosti baterije je označena na brzinomjeru Vozila i u Mobilnoj aplikaciji. Zavisno od vrste Vozila signali koji označuju stanje napunjenosti baterije mogu biti različiti. Mobilna aplikacija pokazuje razinu napunjenosti baterije u postocima ili kilometrima koji su preostali za putovanje (udaljenosti).
 5. Olive mobility ne zamjenjuje niti ne puni bateriju za vrijeme trajanja Pojedinačnog ugovora o najmu. Klijent također nije ovlašten za fizički pristup, zamjena ili punjenje baterije.
 6. Ukoliko klijent želi nastaviti korištenje vozila, a baterija je pri kraju, može s trenutno unajmljenim vozilom doći do najbližeg vozila sa većom razinom napunjenosti baterije i zamijeniti vozilo.

13. Oblici plaćanja i naknade

 1. Opći uvjeti plaćanja:
  1. Klijent se povezuje sa sustavom za posredovanje u plaćanju svojom platnom karticom. Za svaki od Pojedinačnih ugovora o najmu naplaćuje se naknada izravno s kartice.
  2. Klijent može izvršiti ponavljajuća plaćanja (recurring) i plaćanja tipa One Click (opisano u sustavu plaćanja u aplikaciji).
 2. Dostupne metode plaćanja:
  1. Platne kartice
 3. Prihvaćajući ove uvjete, Klient se slaže da će Olive mobility teretiti instrument plaćanja (npr. kreditnu karticu), koji je on naznačio u Mobilnoj aplikaciji za vrijeme registracije.
 4. Prihvaćajući gornje, Klijent potvrđuje također ispravnost podataka unesenih u Mobilnu aplikaciju.
 5. Za vrijeme registracije putem Mobilne aplikacije, Klijent određuje koji od ponuđenih načina plaćanja želi dodati. Korisnik može izmijeniti, urediti ili izbrisati dodane načine plaćanja u svakom trenutku u Mobilnoj aplikaciji. Osim toga, Klijent može odlučiti koji od načina plaćanja želi koristiti za danu uslugu tijekom procesa plaćanja.
 6. Olive mobility ne obrađuju nikakve podatke Povezane s realizacijom plaćanja, osim broja transakcije i imena i prezimena osobe koja nalaže plaćanje.
 7. Naknada za aktivaciju je određena Cjeniku. Novac uplaćen kao dio Naknade za aktivaciju se dodjeljuje na Pretplatnički račun i dostupan je za korištenje u obliku minuta . Nakon uplaćivanja Naknade za aktivaciju, Klijent može dobiti na korištenje besplatne minute – količina minuta je određena u Cjeniku.
 8. Dobivene besplatne minute su prikazane kao dodatno stanje računa (Saldo). Korisnik ne može zatražiti povrat stanja računa koji je rezultat dobivenih besplatnih minuta.
 9. Naknada za korištenje Vozila je obračunata za svaku započetu minutu.
 10. Naknade su obračunate prema stavkama koje se nalaze u Cjeniku. Osnova za obračun naknade je broj minuta najma koja se računa od trenutka sklapanja Pojedinačnog ugovora o najmu Vozila do trenutka ispravnog povrata Vozila i potvrde povrata (završetka najma) u Sustavu OLIVE.
 11. Klijent je obvezan Cjenikom važećim u trenutku izvršenja rezervacije Vozila, koji je dostupan posredstvom Sustava OLIVE.
 12. Nakon završetka najma Vozila, Klijent dobiva obavijest o obračunatim naknadama za korištenje Vozila.
 13. Klijent uvijek može samostalno preuzeti fakturu koja je dostupna nakon prijave u Sustav OLIVE, preuzimajući je u PDF obliku.
 14. U slučaju postojanja dugovanja naknada mogućnost vršenja rezervacije i najma Vozila se obustavlja do trenutka podmirenja dugovanja.
 15. Olive mobility, u okviru suglasnosti koju mu je dao Klijent za terećenje kartice u njegovo ime (recurring), ima mogućnost terećenja kartice u slučaju kada je iznos koji proizlazi iz Pojedinačnog ugovora o najmu Vozila prešao vrijednost sredstava prikupljenih na Pretplatničkom računu. Olive mobility je ovlašten isključivo za terećenje kartice samo u gore navedenom slučaju.
 16. U slučaju negativnog stanja na Računu Klijenta kao rezultata njegovog nedostatnog uplaćivanja i realizacije Pojedinačnog ugovora o najmu Vozila, Klijent će biti dužan riješiti plaćanje u korist Partnera u skladu s odredbama Cjenika.
 17. Korištenje usluga platnog sustava Olive mobility omogućuje Klijentima plaćanje usluga koje su ponuđene U okviru Sustava OLIVE pomoću Mobilne aplikacije i internetske stranice.
 18. Olive mobility d.o.o. koristi Monri WSPay za online plaćanja. Monri WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. Monri WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji Monri WSPay ima. Monri WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.
 19. Osobni podaci Klijenta: ime, prezime, login, adresa e-pošte, se šalju trećem subjektu (Monri WSPay) u vezi s pružanjem usluga tehničke potpore za izvršena plaćanja. Klijent se slaže sa slanjem podataka naznačenom subjektu. Slanje podataka u Monri WSPay se odnosi isključivo na podatke koji su neophodni za pravilnu potporu za izvršena plaćanja. Obzirom na takve osobne podatke Klijenata, administrator tih osobnih podataka ostaje Davatelj usluga.
 20. Prilikom plaćanja usluga i/ili nadoplate stanja na OLIVE Novčanik, Klijenti mogu koristiti kartice niže navedenih kartičnih kuća:
 • Osim kartičnog plaćanja, moguće je koristiti i niže navedene platne metode:
 • Olive mobility d.o.o. koristi Monri WSPay za online plaćanja. Monri WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. Monri WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji Monri WSPay ima. Monri WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

14. Osiguranje

 1. Sva Vozila imaju osiguranje od građanske odgovornosti.
 2. Osiguranje ne obuhvaća štete koje je Klijent prouzročio namjerno ili nenamjernom ali svojom krivicom (izazivanje prometne nesreće i sl.)
 3. Uvjeti osiguranja su u skladu s općim uvjetima osiguranja koje pruža Osiguravatelj.

15. Reklamacije

 1. Klijent može podnijeti reklamaciju koja se odnosi na Ugovor ili na Pojedinačni ugovor o najmu Vozila Olive mobility-u u svakom trenutku. Sve reklamacije koje se odnose na usluge koje su pružene na temelju Pravilnika mogu se podnijeti na bilo koji način koji omogućuje Olive mobility-u upoznavanje s njegovim sadržajem, s posebnim naglaskom na sljedeći oblik komunikacije:
  1. elektroničkim putem na adresu e-pošte: info@olive.hr,
  2. poštom na adresu Olive mobility-a
 2. Ako podaci ili informacije koje su dani u reklamaciji iziskuju upotpunjavanje, prije razmatranja reklamacije, Olive mobility će se obratiti prijavitelju reklamacije s molbom za njezinu nadopunu u naznačenom području.
 3. Reklamacije koje ne sadrže podatke koje dopuštaju identifikaciju Klijenta, Olive mobility neće razmatrati.
 4. Podnošenje Reklamacije ne oslobađa Klijenta od pravodobnog ispunjavanja obaveze prema Olive mobility-u.
 5. Reklamacija će biti razmotrena u roku od 14 dana od dana njezina zaprimanja.

16. Odustajanje od Ugovora i Pojedinačnog ugovora o najmu Vozila

 1. Klijent može odustati od Ugovora koji je sklopio s Olive mobility na temelju zakonskih propisa – bez davanja razloga, u roku od 14 dana od dana njegovog sklapanja. Rok se smatra ispunjenim, ako prije njegova isteka Klijent pošalje izjavu o odustajanju od Ugovora.
 2. Klijent može odustati od Ugovora, između ostalog,putem:
  1. slanja izjave o odustajanju od Ugovora Olive mobility-u na adresu e-pošte: info@olive.hr u obliku dokumenta,
  2. slanja pisane izjave o odustajanju od Ugovora Olive mobility-u na poštansku adresu.
 3. Odredbe dvije prethodne alineje Pravilnika se primjereno primjenjuju na Pojedinačne ugovore o najmu Vozila koje je sklopio Klijent s Olive mobility.
 4. Prije pokretanja Vozila (što se smatra kao trenutak početka pružanja usluge od strane Olive mobility koja proizlazi iz Pojedinačnog ugovora o najmu Vozila), Klijent se obaviještava putem Aplikacije da će nakon izvršenja usluge od strane Olive mobility izgubiti pravo na odustajanje od Pojedinačnog ugovora o najmu Vozila.
 5. U slučaju odustajanja od Ugovora ili Pojedinačnog ugovora o najmu Vozila, smatra se da on nije sklopljen. U slučaju odustajanja od Ugovora, svaka od strana ima obavezu vratiti drugoj sve što je dobila temeljem Ugovora. Povrat naknada nastupa najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka izjave o odustajanju od Ugovora od strane Olive mobility. Povrat plaćanja se vrši korištenjem onih istih načina plaćanja koje je Klijent koristio u prvotnoj transakciji, osim ako se u izjavi o odustajanju od Ugovora Klijent dogovorio o drugoj vrsti rješenja. Kako bi se izbjegle sumnje, utvrđuje se da odustajanje od ugovora ne utječe na moguću valjanost Pojedinačnih ugovora o najmu Vozila koje su realizirale Stranke.

17. Otkazivanje Ugovora na zahtjev Klijenta

 1. Klijent ima pravo otkazati Ugovor u svakom trenutku. Ako sredstva na Pretplatničkom računu prelaze 0 HRK na dan raskida Ugovora, ona će biti vraćena na račun s kojeg su uplaćena ili je na izričit zahtjev Klijenta drugačije naznačeno u izjavi koju je dao Klijent.
 2. Iznos za povrat će biti umanjen za neiskorištene besplatne minute, predstavljene u obliku virtualnih eura.

18. Završne odredbe

 1. Prihvaćanje ovog Pravilnika i najam Vozila (sklapanje Pojedinačnog ugovora o najmu Vozila) je jednako izjavi Klijenta o zdravstvenom stanju koje mu omogućuje sigurno kretanje Vozilom, imajući zakonom tražene ovlasti za kretanje Vozilom te poznavanje pravila cestovnog prometa.
 2. Olive mobility zadržava pravo na raskid Ugovora isključivo u slučajevima koji su predviđeni Pravilnikom. U slučaju nastanka jedne od gore navedenih okolnosti, Ugovor će se raskinuti s otkaznim rokom od 7 dana,
 3. U slućaju administrativne greške ili drugih razloga, Olive mobility zadržava pravo na ukidanje pretplatnih paketa, ukljucujuci već kupljene pakete, te je obavezan vratiti Korisniku novac uplaćen za tu pretplatu.
 4. Olive mobility ima pravo uvesti izmjene u Pravilnik ili Politiku o privatnosti s učinkom na budućnost. Obavijest o izmjenama ovog Pravilnika ili Politike o privatnosti biti će poslana poštom ili na adresu e-pošte koja je dana prilikom registracije 30 dana unaprijed, ili će biti objavljena na internetskoj stranici: https://olive.hr.
 5. Odredbe o zaštiti privatnosti mogu se vidjeti na internetskoj stranici OLIVE http://olive.hr pod Politikom o privatnosti.